O nás:

  • Východočeská pobočka České společnosti entomologické byla ustavena 11. dubna 1987  v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Založení pobočky bylo především reakcí na administrativní překážky při zasílání entomologického materiálu do zahraničí, které zesílily koncem 80. let. Na instituci pobočky byly delegovány pravomoci potvrzování vývozů a dovozů zásilek entomologického materiálu, což mnohým regionálním entomologům usnadnilo mezinárodní kontakty a spolupráci.
  • Situování sídla pobočky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové umožnilo zapojit zájemce z řad ČSE do faunistických průzkumů regionu využitelných nejen publikačně, ale následně i pro účely ochrany přírody. Znalosti o entomofauně, získané za přispění mnoha členů ČSE, byly např. v roce 1995 podstatným argumentem pro vyhlášení chráněného území PP Na Plachtě na území města Hradce Králové.
  • V roce 1992 zorganizoval výbor pobočky ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory 23. celostátní entomologické dny v Nasavrkách, z nichž byla část výsledků publikována.
  • V roce 2004 byla založena otevřená databáze chráněných a ohrožených druhů bezobratlých pro účely koncepce ochrany přírody KÚ Královéhradeckého kraje a KÚ Pardubického kraje zahrnující téměř 2 tisíce dat. V letech 2002 – 2004 se členové pobočky výrazně podíleli na soupisu dat a mapování druhů v systému NATURA 2000.

V posledních 10 letech se regionální členové pravidelně zapojují do terénních sběrů, determinací nebo revizí sbírek v rámci grantových projektů, inventarizačních průzkumů i biologických hodnocení pro investory v rámci řízení EIA. K významnějším akcím toho druhu lze řadit např. entomofaunistický  výzkum komplexu chráněných území v západní části Chlumecké tabule (NPR Žehuňská obora, NPR Žehuňský rybník, PP Báň a PR Bludy), koleopterologická inventarizace CHKO Broumovsko, zpracování entomologické části EIA  plánovaného plavebního kanálu na Labi u Přelouče (Slavíkovy ostrovy). Nástup počítačových a komunikačních technik se odrazil v operativním získání a využití údajů se sbírek členů ČSE pro popularizaci, např. zpracování entomologických pasáží edice Chráněná území ČR (díl IV.  - Pardubicko a  V. – Královéhradecko).

Další formy činnosti

  • Po roce 1989 zanikly kromě pobočky organizované formy práce (entomologický klub v Hronovické ulici v Pardubicích, sekce entomologů při Správě CHKO Orlické hory), neboť neformální spolková činnost se stala jednodušší, uvolnily se možnosti cestování a výměny materiálu, počítače a internet usnadnily navazování osobních kontaktů a zrychlily práci s informacemi a literaturou. Vzájemná spolupráce a setkávání členů ČSE se i ve východočeském regionu uskutečňují spíše neformálně podle jejich zaměření a sběratelského zájmu.
Výbor pobočky od 31.3.2012

předseda:

Mgr. Tomáš Kopecký

členové výboru:

RNDr. Bohuslav Mocek

Miroslav Mikát

Jan Pelikán

Ing. Jiří Klouček